ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1604063. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over onze gezondheidsreizen te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en de gezondheidsreis zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de boeking;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de boeking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen boeking;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Volledige naam, zoals vermeldt op uw paspoort;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Lengte;
 • Gewicht;
 • Roken ja/nee;
 • Hoeveelheid koppen koffie/thee per dag;
 • Hoeveel glazen alcohol per dag;
 • Conditie;
 • Medicatie;
 • Lichamelijke en/of geestelijke klachten.

Uw persoonsgegevens worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;
 • Een overeengekomen boeking.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en/of een factuurrelatie aantoonbaar is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, brochure en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming en/of afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de gezondheidsreis;
 • Het verzorgen van de marketing;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het verspreiden van de brochure en/of mailingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit doorgeven via info@health-holidays.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Contactgegevens

ApriOri Reizen B.V./ Health Holidays
Leksmondhof 56
1108 EP Amsterdam

Vragen

We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft: info@health-holidays.nl of tel. 020 – 400 22 33.

Laatste wijziging: 07-06-2018